Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.ellegance.cz nabízející k prodeji společenské a plesové šaty, doplňky – rukavičky, spodničky, bižuterii. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy , jež nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Potvrzení objednávky

Potvrzení objednávky je zasláno kupujícímu e-mailem, o odeslání zboží je kupující rovněž informován e-mailem.

Zrušení objednávky

Každou objednávku může kupující zrušit do 24 hodin od objednání, pokud zboží nebylo ještě odesláno, a to buď e-mailem či telefonicky. Je potřeba uvést jméno, číslo objednávky a e-mail (v případě rušení telefonicky).

Způsoby platby

Bankovním převodem: Platba musí být připsána na náš účet do 5 pracovních dnů od potvrzení závazné objednávky, jinak bude objednávka zrušena.

Platby přijímáme v Kč, zákazníci ze Slovenska mohou zvolit platbu v EUR na náš euro účet.

Na dobírku: NENÍ možné pro zásilky posílané mimo ČR.

Poštovné

Poštovné pro Českou republiku: 120,-Kč, objednávky do hodnoty 500,-Kč mají poštovné 60,-Kč.

- Balík Do ruky = doručení následující pracovní den od podání (České poště bude poskytnuto Vaše telefonní číslo pro účely komunikace pošty s Vámi při doručování zásilky.)

- Balík Na poštu = k vyzvednutí na zvolené poště následující pracovní den od podán (České poště bude poskytnuto Vaše telefonní číslo pro účely komunikace pošty s Vámi pro informaci o možnosti vyzvednutí zásilky.)

Příplatkové možnosti:

- Zaslání na dobírku - dobírkovné činí 45,-Kč.

Poštovné na Slovensko: Pro objednávky do hodnoty 500,-Kč je poštovné 100,-Kč, ostatní objednávky mají poštovné 250,-Kč. Není možné zaslání na dobírku.

Balné

U všech objednávek zdarma.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele expedováno v co nejkratší době (obvykle do 2 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, pokud je zboží skladem) a dodáno prostřednictvím České pošty jako balík nebo doporučená zásilka. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a nákupní doklad (fakturu).

Odmítnutí zásilky - Nevyzvednutá dobírka

Pokud zákazník zaslané zboží nepřevezme, porušuje tímto kupní smlouvu. Každá objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení nákladů vzniklých na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv.smluvní pokuta) ve výši 200,-Kč. Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s našimi obchodními podmínkami a zavazuje se v tomto případě uhradit internetovému obchodu Ellegance náklady na dopravu a smluvní pokutu v této výši. Upozorňujeme, že veškeré pohledávky budou postoupeny partnerské firmě k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

Nevyzvednutí zásilky při platbě předem

V případě nevyzvednutí zásilky při platbě předem, bude zásilka, kterou nám pošta vrátí, uložena u nás po dobu 30 dní. Po této době bude znehodnocena bez nároku na náhradu. Zásilka může být na Vaši žádost znovu zaslána. V tomto případě bude znovu účtováno poštovné.

Odstoupení od smlouvy

1. Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovémto případě se zákazník zavazuje uhradit firmě ellegance.cz skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (v souladu s § 1820 občanského zákoníku).

Vaše rozhodnutí o odstoupení od smlouvy je nutno oznámit e-mailem nebo dopisem na adresu prodávajícího uvedenou na faktuře. Využít k tomu můžete Formulář pro odstoupení od smlouvy, který najdete ZDE.

Zásilka, kterou posíláte zpět, musí být kompletní. Tak jak byla převzata, tak musí být zaslána zpět včetně nepoškozeného originálního obalu a příslušenství, případně dárku - zboží musí být nepoškozené, čisté, nesmí jevit známky používání, musí obsahovat všechny originální visačky (tj. neodstřižené a připevněné na původním místě!, nepřeložené a nepomačkané). Zboží je potřeba zaslat zpět i s originálem nebo kopií faktury, která byla ke zboží přiložena. Zásilku zašlete zpět na vlastní náklady na adresu odesílatele (Jiřina Vlachová, Na Hranicích 544, 54932 Velké Poříčí) a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží neposílejte zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato. Doporučujeme zboží zasílat pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, má prodejce nárok na peněžní náhradu za uvedení zboží do původního stavu, pokud je to možné. Jestliže je zboží neopravitelné, je výše náhrady vyjádřena částkou, která je rozdílem mezi cenou nového zboží, zaslaného zákazníkovi a cenou, za kterou je zboží prodejné jako druhá jakost. Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám částku převedeme na Váš bankovní účet do 14 dnů od doručení projevu vůle od smlouvy odstoupit. Vracená částka je včetně základního poštovného (v souladu s § 1832, odst. občanského zákoníku).

2. Právo dodavatele na odstoupení od smlouvy

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Záruka a reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1. Práva a povinnosti prodávajícího

Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému, kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení závazné objednávky kupujícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon a bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátit veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky.

2. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou včetně DPH. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Dále v odstavci výše uvedeném jako Odstoupení od smlouvy.

3. Reklamační řád

Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu 24 měsíců podle občanského zákoníku pro spotřebitele a v rozsahu 6 měsíců pro nespotřebitele. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet záruční doba nová. Zjistí-li kupující během záruční lhůty, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů: zasláním e-mailu nebo telefonicky. Při uplatnění reklamace je nutno dodat spolu s reklamovaným zbožím i nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura / daňový doklad) a reklamační protokol (ke stažení ve formátu xls nebo pdf). Reklamované zboží zaslané zpět prodejci na dobírku nebude přijato. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 pracovních dnu od podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího zasláním e-mailu na jím uvedenou adresu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené obvyklým používáním, škody způsobené užíváním v rozporu s návodem k použití, škody způsobené živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku.

Práva plynoucí z odpovědnosti za vady – záruční vady

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Prodávající je povinen spotřebiteli potvrdit, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký je způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dní od jejího uplatnění. Za vadu nejsou považovány drobné změny - např. ve zdobení (krajka, krajková aplikace, výšivka či jejich záměna apod.) vzhledem k ilustračnímu fotu na webu. Rovněž se nepovažuje za vadu jemná odlišnost v odstínu barvy.

Úhrada poštovného v případě reklamace

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace (neuznané reklamace) nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vysvětlivky k symbolům pro ošetřování oblečení

Na tomto odkazu naleznete jednotlivé symboly a jejich vysvětlení.

Bezpečnost a ochrana informací a osobních údajů

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění. Tyto všeobecné obchodní jsou platné a účinné od 01.01.2014